Online Training Portal

İstifadә Şәrtlәri

 

Portalımıza xoş gәlmişsiniz. Bu Portaldan istifadә etmәyә davam etdiyiniz halda, istifadә üzrә aşağıda qeyd edilәn vә müvafiq mәxfilik siyasәti ilә birlikdә “GDG Online Training Portal” şirkәtinin sizinlә bu Portalda aid münasibәtlәrini tәnzimlәyәn şәrtlәri icra etmәyә vә onlarla bağlı olmağa razı olduğunuzu ifadә edәcәkdir. Bu şәrtlәrin hәr hansı biri ilә razı olmadığınız halda, Portalımızdan istifadә etmәmәyinizi xahiş edirik. “GDG Professionals” yaxud “biz” vә ya “bizim” terminlәri Portalın “Azure biznes mәrkәzi, 9-cu mәrtәbә, 50-ci ofis, Nobel prospekti 15, Bakı, Azәrbaycan, AZ1025” ünvanında qeydiyyatdan keçmiş sahibkarına aiddir. “Siz” termini Portalın istifadәçisinә aiddir.

Portalın istifadәsi aşağıda sadalanan şәrtlәrә әsaslanır:

 • Bu Portalda mövcud olan mәzmun sizin ümumi mәlumatınız vә yalnız istifadәniz üçündür. Xәbәrdarlıq etmәdәn mәzmun dәiyşә bilәr.
 • Bu Portalda Portala baxışları (to monitor browsing preferences) müşahidә etmәk üçün “cookie” fayllardan isitfadә edilir.
 • Nә biz, nә dә hәr hansı üçüncü tәrәf Portalda istәnilәn mәqsәd üçün tәqdim olunan vә ya aşkar olunan mәlumatların yaxud materialların dәqiqliyinә, vaxtlı vaxtında olmağına, icrasına, tamlığına vә ya müvafiqliyinә tәminat vermir. Siz qәbul edirsiniz ki, bu cür mılumat vә materiallar qeyri-dәqiq vә ya sәhv ola bilәrlәr vә biz bu cür qeyri-dәqiqlik vә ya sәhvlәrә görә qanunun yol verdiyi tam hәddә mәsuliyyәti istisna/inkar edirik.
 • Portalda olan istәnilәn mәlumat vә ya materiallardan istifadәniz yalnız sizin öa riskinizә hesablanmışdır vә biz buna görә heç bir mәsuliyyәt daşımırıq. Bu Portal vasitәsilә әldә edә bilәcәyiniz istәnilәn mәhsul, xidmәt yaxud mәlumatın sizin spesifik tәlәblәrinizә cavab verdiyini müәyyәn etmәk üzrә mәsuliyyәti özünüz daşıyacaqsınız.
 • Portalda bizә mәxsus olan vә ya tәrәfimizdәn lisenziyalaşdırılmış materiallar mövcuddur. Material özündә müәyyәn dizayn, sxem, xarici görünüş vә qrafiki şәkillәr әks etdirә vә yalnız bununla mәhdudlaşmaya bilәr. Bu şәrtlәrin bir hissәsini formalaşdıran müәllif hüquqları gözlәnilәn hallar istisna olmaqla digәr hallarda material vә mәlumatların nüsxәlәrinin çıxarılması qadağandır.
 • Portalda әksini tapan operatora mәxsus olmayan yaxud tәrәfindәn lisenziyalaşdırılmamış bütün әmtәә nişanları Portal tәrәfindәn qәbul edilir.
 • Portalın qanunsuz istifadәsi dәymiş zәrәrin ödәnilmәsi üzrә mәhkәmә qarşısında iddialara vә/vә ya cinayәt mәsuliyyәtinә sәbәb ola bilәr.
 • Vaxtaşırı Portalda digәr Portallara istinadlar öz әksini tapa bilәr. Bu istinadlar növbәti mәlumatları tәqdim etmәk üçün sizin rahatlığınızı tәmin etmәk mәqsәdi daşıyır. Bu bizim hәmin Portal(lar)ı dәstәklәdiyimizi ifadә etmir. İstinad edilmiş Portalda yerlәşdirilәn mәlumatların mәzmununa görә biz heç bir mәsuliyyәt daşımırıq.
 • Portaldan istifadәniz vә bu cür istifadә nәticәsindә meydana çıxan istәnilәn anlaşılmazlıq vә mübahisәlәr Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tәlәblәri әsasında hәll olunacaqdır.
 • Portalda әks olunan mәlumat yalnız ümumi mәlumatlandırma mәqsәdi daşıyır. Mәlumatlar “GDG Online Training Portal” tәrәfindәn tәqdim olunmuşdur vә biz mәlumatı bu günә qәdәr saxlamaq vә düzәlişlәr etmәyә çalışaraq, Portalın vә ya mәlumatların, mәhsulların, xidmәtlәrin vә ya Portalda istәnilәn mәqsәdlәr üçün istifadә olunan müvafiq qrafik görüntülәrin dәqiqliyinә, vaxtlı vaxtında olmağına, icrasına, tamlığına vә ya müvafiqliyinә heç bir tәminat vermirik. Bu cür mәlumatlara güvәnmәk vә etibar etmәk sizin öz riskinizә hesablanmışdır.
 • Heç bir halda mәlumatların Portalın istifadәsi ilә әlaqәdar mәhdudiyyәtsiz olaraq itmәsinә vә ya zәdәlәnmәsinә, dolayı olaraq itmәsinә vә ya zәdәlәnmәsinә vә yaxud mәlumatın itmәsindәn nәticәlәnәn hәr hansı itki vә ya zәdәlәnmәyә görә heç bir mәsuliyyәt daşımırıq.
 • Bu Portal vasitәsilә “GDG Online Training Portal” şirkәtinin nәzarәti altında olmayan digәr Portallara keçә bilәrlәr. Bizim bu Portalların tәbiәti, mәzmunu vә müvafiqliyi üzәrindә heç bir nәzarәtimiz mövcud deyildir. İstәnilәn istinadların (linklәrin) daxil edilmәsi hәr hansı bir tövsiyyәni nәzәrdә tutmur vә ya orada әksini tapmış fikirlәri dәstәklәmir.
 • Hәr bir cәhd/fәaliyyәt Portalı lazım olan qaydada vә hamar fәaliyyәtini tәmin etmәk mәqsәdi daşıyır. Bununla belә, “GDG Professionals” texniki sәbәblәrdәn bizdәn asılı olmayaraq Portalın fәaliyyәtinin müvәqqәti olaraq dayanmasına görә mәsuliyyәt daşımır vә daşımayacaqdır.

Mәzmunun tamamilә vә ya müәyyәn bir hissәsinin çap olunması vә ya yayılması qadağandır.

Mәzmunu bizim yazılı razılığımız olmadan yaya yaxud kommersiya mәqsәdi ilә istifadә edә bilmәzsiniz. Hәmçinin, onu digәr Portala yaxud elektron axtarış sisteminin digәr formasına ötürmәyә vә ya yerlәşdirәrәk saxlamağa yol verilmir.

Bu Portal vә onun mәzmunu GDG Professionals şirkәtinin mülkiyyәtidir. 2013.

Mәxfilik Siyasәti

İşgüzar mәxfilik siyasәti

Mәxfilik siyasәtinә әsasәn bu Portal vasitәsilә “GDG Online Training Portal” şirkәtinә verdiyiniz istәnilәn mәlumatın”GDG Online Training Portal”şirkәti tәrәfindәn istifadә edilmәsi vә qorunması üsulları müәyyәn edilir.

Sizin mәxfiliyinizi qoruyub saxlamaq “GDG Online Training Portal” şirkәtinin öhdәliyidir. Bu Portaldan istifadә edәrkәn aşkarlana bilәcәyiniz mәlumatı tәqdim etmәyinizi istәdiyimiz halda, verilәn mәlumatın yalnız mәxfilik siyasәti üzrә bu sәnәdә müvafiq istifadә olunacağından әmin ola bilәrsiniz.

“GDG Online Training Portal” sәhifәni yenilәmәklә mütәmadi olaraq bu siyasәti dәyişә bilәr. Sәhifәni davamlı olaraq izlәmklә dәyişikliklәrdәn razı qalıb-qalmadığınızdan әmin ola bilәrsiniz. Müvafiq siyasәtin qüvvәyә minmә tarixi: 05-Aug-2013.

Toplanılan mәlumat

Aşağıda sadalanan mәlumatları toplaya bilәrik:

 • Ad vә vәzifә
 • Elektron ünvan da daxil olmaqla әlaqә vasitәlәri barәdә mәlumat
 • Poçt indeksi, üstünlük vә maraqlar kimi demoqrafik mәlumatlar
 • Müştәri sorğularına vә/vә ya tәkliflәrinә aid digәr mәlumatlar

Topladığımız mәlumatlarla nә edirik

Bu mәlumatlardan ehtiyaclarınızı daha yaxşı anlamaq vә sizlәrә daha yaxşı xidmәt göstәrmәk üçün istifadә edirik. Eyni zamanda mәlumatlar aşağıda sadalanan sәbәblәr üçün dә istifadә edilir:

 • Mәlumatların daxili saxlanması
 • Mәlumatlar xidmәtlәrimizi vә mәhsullarımızı tәkmillәşdirmәk mәqsәdilә istifadә oluna bilәr.
 • Periodik olaraq bizә tәqdim etdiyiniz mail ünvanı vasitәsilә sizi maraqlandıra bilәcәk yeni mәhsullarımız, xüsusi tәkliflәrimiz yaxud hәr hansı digәr mәlumat barәdә tanıdıcı mail göndәrә bilәrik.
 • Vaxtaşırı bazar araşdırması mәqsәdilә tәqdim etdiyiniz әlaqә vasitәlәrini istifadә etmәklә sizinlә әlaqә saxlaya bilәrik. Sizinlә elektron ünvan, telefon, faks yaxud poçt vasitәsilә әlaqә saxlaya bilәrik. Mәlumatdan yararlanaraq Portalımızı sizin maraqlarınıza müvafiq edә bilәrik.

Tәhlükәsizlik

Biz sizin mәlumatlarınızın tәhlükәsizliyini tәmin etmәk öhdәliyi daşıyırıq. Qadağan olunmuş girişin vә ya aşkarlamanın qarşısını almaq mәqsәdilә tәrәfimizdәn online toplanılan mәlumatların tәhlükәsizliyini tәmin etmәk vә qoruyub saxlamaq üçün müvafiq fiziki, elektron vә inzibati prosedurlar müәyyәn edilmişdir.

“Cookie”lәr necә istifadә edilir

“Cookie” kompüterinizin sәrt diskinә yüklәnmәk üçün razılıq tәlәb edәn kiçik fayldır. Razı olduğunuz tәqdirdә, fayl әlavә edilir vә “cookie” vasitәsilә web trafiki tәhlil etmәk yaxud Portala daxil olduğunuzda sizi mәlumatlandırmaq imkanı verir. Web әrizә (Web application) öz әmәliyyatlarını maraqlarınız barәdә mәlumatı toplayıb saxlayaraq sizin ehtiyaclarınıza, bәyәndiklәriniz vә bәyәnmәdiklәrinizә müvafiq edә bilәr.

Hansı sәhifәlәrin istifadә edildiyini müәyyәn etmәk üçün biz trafik qeydiyyat “cookie” fayllarından istifadә edirik. Bununla biz Portalın trafiki barәdә mәlumatı tәhlil edir vә müştәri ehtiyaclarını ödәmәk mәqsәdilә Portalı tәkmillәşdirmәk imkanı qazanırıq. Biz bu mәlumatdan yalnız statistik tәhlillәr mәqsәdilә istifadә edirik. Sonradan isә mәlumat sistemdәn silinmiş olur.

Ümumilikdә, “cookie” fayllar hansı sәhifәlәri yararlı vә hansıları yararsız hesab etdiyiniz barәdә mәlumatla tәmin etmәklә sizlәrә daha peşәkar Portal tәqdim etmәyimizdә bizә yardımçı olur. “Cookie” fayllar bizә yalnız sizing bizimlә bölüşmәk istәdiyiniz fayllarınıza girişimizi tәmin edir, sizin kompüterinizә vә ya sizing barәdә istәnilәn digәr mәlumata girişimiz yoxdur.

“Cookie” faylları qәbul edib etmәmәk seçimi sizdәn asılıdır. Əksәr ksәr web brauzerlәr avtomatik olaraq “cookie” faylları qәbul edirlәr, lakin siz brauzerinizi sazlayaraq istәdiyiniz halda “cookie” faylların qәbul edilmәsindәn imtina edә bilәrsiniz. Bu sizin Portaldan tam istifadә etmәyinizi mәhdudlaşdıra bilәr.

Digәr Portallara istinadlar/keçidlәr

Portalımızda digәr maraqlı Portallara istinadlar/keçidlәr ola bilәr. Bununla belә, bizim Portalımızı tәrk edәrәk bu istinadlardan/keçidlәrdәn istifadә etdiyiniz halda, qeyd etmәliyik ki, bizim bu digәr Portallar üzәrindә heç bir nәzarәtimiz mövcud deyildir. Buna görә dә bu Portallara baş çәkәrkәn tәqdim etdiyiniz istәnilәn mәlumatın mühafizәsi vә tәhlükәsizliyi (mәxfiliyi) baxımından heç bir mәsuliyyәt daşımırıq vә bu Portallar müvafiq mәxfilik siyasәti barәdә Qayda ilә tәnzim olunmur. Siz öz tәhlükәsizliyiniz baxımından ehtiyatlı olmalı vә sözü gedәn Portalın mәxfilik siyasәti ilә tanış olmalısınız.

Şәxsi mәlumatlarınızın mühafizәsi

Şәxsi mәlumatlarınızın toplanılmasına vә ya istifadәsinә aşağıda qeyd edilәn üsulları tәtbiq etmәklә qadağa qoya bilәrsiniz:

 • Portalda forma doldurmağınız tәlәb olunduğu halda, birbaşa marketinq mәqsәdlәri üçün istifadә edilmәyini istәtәmәdiyinizi bildirmәk üçün xanada müvafiq hissәni qeyd edin (klik edin)
 • Artıq bir dәfә şәxsi mәlumatlarınızdan birbaşa marketinq mәqsәdlәri üçün istifadә etmәyimizә razılığınızı bildirmisinizsә, fikrinizi dәyişdiyiniz istәnilәn vaxt bizә yaza yaxud office@gdg.az ünvanına mәktub göndәrә bilәrsiniz
 • Sizin razılığınız olmadan yaxud qanunun tәlәb etmәdiyi hәddә qәdәr şәxsi mәlumatlarınızı üşüncü tәrәflәrә satmamaq, yaymamaq yaxud icarәyә vermәmәk öhdәliyi daşıyırıq. Şәxsi mәlumatlarınızdan -sizin özünüz tәrәfindәn tәsdiq edildiyi halda- üçüncü tәrәflәr barәdә sizi maraqlandıracağını düşündüyümüz tanıtım xarakterli mәlumat göndәrmәk üçün isitfadә edә bilәrik.

Mail ünvanı: office@gdg.az